Nedělní liturgické texty

Nedělní liturgické texty na 4.10.2020
27. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Iz 5,1-7

Vinicí Hospodina zástupů je dům Izraele.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

    Zazpívám ( píseň ) svého přítele, píseň svého miláčka o jeho vinici.
Vinici měl můj přítel na úrodném svahu.

    Okopal ji, očistil od kamení, osázel ji ušlechtilou révou. Uprostřed postavil věž,
i lis v ní vyhloubil: čekal, že ponese hrozny, ona však plodila pláňata.

    Nyní tedy, obyvatelé Jeruzaléma, judští mužové,
suďte mezi mnou a mou vinicí!

    Co jsem měl ještě udělat své vinici a neudělal jsem?
Když jsem čekal, že ponese hrozny, proč přinesla plané plody?

    Ted' vám ukážu, co udělám své vinici: odstraním její plot, že bude pastviskem, rozbořím její zeď, že ji rozšlapou. Udělám z ní pustinu, nebude ořezána ani okopána, vzroste v trní a hloží. Mrakům dám příkaz, aby ji neskropily deštěm.

    Vinicí Hospodina zástupů je dům Izraele, Judovci – jeho milou sazenicí.

    Čekal spravedlnost, a hle – nepravost, (čekal) právo, a hle – bezpráví!

ŽI 80 (79), 9+12. 13-14. 15-18. 19-20 Odp.: Iz 5, 7a

Odp.: Dům Izraele je vinicí Páně.


Révu z Egypta jsi přenesl, Bože, vyhnals pohany a zasadils ji. Vyhnala své ratolesti až k moři a své úponky až k Řece.

Odp.

Proč jsi dal strhnout její ohradu? Všichni ji obírají, kdo chodí kolem. Pustoší ji kanec z lesa a polní zvěř ji spásá.
Odp.

Bože zástupů, vrať se,
shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu! Ochraňuj, co tvá pravice zasadila,
výhonek, který sis vypěstoval!
Odp.

Už od tebe neustoupíme,
zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno. Hospodine, Bože zástupů, obnov nás,
rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
Odp.

2. ČTENÍ Flp 4,6-9

Bůh, dárce pokoje, bude s vámi.


Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

Bratři!

    O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

    Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály. Dělejte i nadále to, čemu jste se ode mě naučili, co jste ode mě převzali, ode mě slyšeli a na mně viděli. A Bůh, dárce pokoje, bude s vámi.

EVANGELIUM Mt 21,33-43

Vinici pronajme jiným vinařům.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

    Ježíš řekl velekněžím a starším lidu:

    "Poslyšte toto podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. (Hospodář) poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak.

    Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: 'Na mého syna budou mít ohled.'

    Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: 'To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!' A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?"

    Odpověděli mu: "Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek."

    Ježíš jim řekl: "Nečetli jste nikdy v Písmě: 'Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné?' Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce."


Zdroj: www.katolik.cz