Oznamy farnosti v Boršicích u Blatnice 18. února 2018

Tento víkend je zvláštní sbírka na potřeby našich kostelů.

V neděli 18. února,
hned po pobožnosti křížové cesty tzn. kolem 14.45 hod.
bude na faře v Boršicích
setkání ekonomicko – pastorační rady.

Během postní doby bude v našem kostele
každou neděli odpoledne ve 14.00 hod.
pobožnost křížové cesty.
Navíc bude tato pobožnost
také každé úterý a čtvrtek v 17.30 hod.,
tzn. ve dny, kdy není u nás mše sv.

Vzhledem k jarním prázdninám ve zlínském kraji
nebude tento týden dětská mše sv. v Boršicích
a také bezprostřední příprava děti na 1. sv. přijímání
a to jak v Boršicích tak na Lhotkách.
Dětská mše sv. na Lhotkách ve čtvrtek tento týden
bude beze změny.

Příští víkend bude zvláštní sbírka svatopetrský haléř.

Vzadu na stolečku pod kůrem
si můžete vyzvednout postní pokladničku.

Přehled duchovních úkonů za rok 2017

Obce: Boršice u Blatnice a Suchov

1. Svátost křtu
Pokřtěných bylo celkem 15 osob (v roce 2016 – 19 osob):
z toho z Boršic bylo 8 dětí,
ze Suchova 3,
od jinud – 4 dětí.
V uvedeném údaji odkud byly pokřtěné osoby
se počítá současné trvalé bydliště pokřtěného.
Z celkového počtu 15 pokřtěných bylo:
13 děti ve věku do jednoho roku života,
2 děti byly starší než jeden rok.
Křestní dny v našich farnostech jsou vždy 1. víkendy sudých měsíců.

2. Svátost biřmování
Poslední biřmování bylo v naší farnosti 5. září roku 2015.
Biřmování se v ten den konalo v kapli sv. Lukáše na Suchově.
Celkem bylo biřmovaných 16 osob.
Biřmování tehdy uděloval olomoucký pomocný biskup
Mons. Josef Hrdlička.
Letos ani příští rok biřmování v naší farnosti neplánujeme.
Další biřmování přímo v jedné z naších farnosti
bude až v roce 2020.
To znamená, že příprava na biřmování by mohla začít
v průběhu roku 2019.
Pro informaci jen připomínám,
že svátost biřmování může přijmout katolický křesťan
v jakémkoli věku (dolní hranice je zhruba 15 let, horní neexistuje).
Také připomínám, že úkol kmotra může plnit jen ten,
kdo již byl biřmovaný,
žije podle křesťanských zásad, ke kterým mezí jiné u sezdaných
patří církevně uzavřené manželství.

3. Svaté přijímání
Slavnost 1. svatého přijímání byla u nás vloni, 28. května,
během které po prvé ke svatému přijímání přistoupilo 15 děti
z 3. a 4. třídy základní školy.
14 děti bylo z Boršic a 1 dítě ze Lhotek.
Letos 1 sv. příjímání plánujeme u nás také na poslední květnovou neděli,
tzn. 27. května,
a tehdy by mohlo k 1. sv. přijímání přistoupit 14 děti,
11 děti z Boršic a 3 děti ze Lhotek.
Svatých přijímání se loni v naší farnosti
(Boršice a Suchov dohromady) podalo kolem 12 000,
(v roce 2016 to bylo 11 000).
V Boršicích se loni podalo kolem 9 000 svatých přijímání
(v roce 2016 to bylo také 9 000),
a na Suchově se loni podalo kolem 3 000 (v roce 2016 to byly 2 000).

4. Účast na bohoslužbách

Minulý rok se v našich farnostech konalo sčítání lidí na bohoslužbách.
Bylo to o víkendu 30.09./01.10.
Výsledky byly následující:
Boršice (sobota večer) – 104 lidí (v roce 2016 bylo 106),
Boršice (neděle ráno) – 87 lidí (v roce 2016 bylo 82),
celkem tedy pro srovnání s rokem 2016
bylo v roce 2017 v Boršicích na nedělních mších sv. o 3 lidí více.
Suchov (neděle) – 91 lidí (v roce 2016 bylo 79).
Nová Lhota (neděle) 115 lidí (v roce 2016 bylo 123).

5. Lektoři
V roce 2008 jsme zavedli pravidelnou službu lektora
v našich kostelích.
V současné době máme v Boršicích minimálně 19 lektorů.
Na Suchově je 7 lektorů.
Na Nové Lhotě je 7 lektorů (dalších 5 se zaučuje).
Minulý rok v dubnu a květnu se v Uherském Hradišti
konal lektorský kurz, kterého se zúčastnilo celkem 17 našich farníků:
3 byli z Boršic, 4 ze Suchova a 10 ze Lhotek.
Bylo by dobré, kdyby řady lektorů doplnilo víc mužů,
zvláště tady v Boršicích!

6. Svátost manželství
V roce 2017 se v naší farnosti konalo 5 svateb,
2 svatby byly v Boršicích
a 3 svatby byly na Suchově.
(v r. 2016 bylo v naší farnosti celkem 5 svateb
respektive 4 svatby a 1 sanace
3 svatby a 1 sanace byly v Boršicích
a 1 svatba byla na Suchově).
Podle údajů z matriky oddaných naši farnosti vyplývá,
že v letech 2015, 2016 a 2017 bylo v naší farnosti nejvíc svateb od roku 2000.
Poslední rok kdy bylo u nás 5 svateb byl rok 1999.
Pro zajímavost uvádím,
že nejvíc svateb v našem kostele od roku 1950 bylo:
v roce 1959 – tehdy bylo u nás 21 svateb.
Příprava snoubenců v naší farnosti
je vždy zahájená v měsíci lednu každého roku.
Příprava probíhá na faře společně se všemi snoubenci,
kteří plánují v brzkém budoucnu uzavřít svátost manželství.
Navíc z rozhodnutí České biskupské konference
od roku 2014 je nutné,
aby snoubenci absolvovali ještě další přípravu na centrum pro rodinu.
Pro naši farnosti nejbližší centra pro rodinu jsou:
ve Veselí n./M., v Uherském Brodě nebo v Uherském Hradišti.

7. Návštěvy nemocných
V roce 2017 pravidelné návštěvy nemocných
si v Boršicích vyžádalo 10 farníků (v r. 2016 to bylo 16).
Na Suchově si tyto návštěvy vyžádali loni 3 farníci
a na Nové Lhotě 17.
Pravidelné měsíční návštěvy nemocných
probíhají v našich farnostech v následující dny:
ve čtvrtky před 1. pátkem od 9.00 hod. na Lhotkách,
a na 1. pátek od 9.00 hod. v Boršicích
a pak od 12.00 hod. na Suchově.

Minulý rok se o víkendu 30.09./01.10..
konaly v našich farnostech mimořádné bohoslužby
s udělováním svátosti pomazání nemocných.
Tuto svátost přijalo tehdy v našich farnostech
celkem 110 lidí (v r. 2016 to bylo 118 lidí):
v Boršicích – 47 lidí (v r. 2016 to bylo 50 lidí),
na Suchově – 29 lidí (v r. 2016 to bylo 29 lidí),
a na Nové Lhotě – 34 lidí (v r. 2016 to bylo 39 lidí).
Svátostné pomazání nemocných se také uděluje dvakrát do roka
všem nemocným, které kněz pravidelně navštěvuje u nich doma.
Tuto svátost se uděluje před vánocemi a velikonocemi.

8. Zemřelí
Pohřbených v naší farnosti bylo loni celkem 8 farníků:
z toho v Boršicích bylo 6, a na Suchově 2
(v r. 2016 jich bylo pohřbených celkem 17).
Z těch 8 pohřbených v roce 2017 bylo 5 zaopatřených,
3 byli nezaopatření.
(v r. 2016 na 17 pohřbených bylo 8 nezaopatřených).

9. Náboženství
Do náboženství ve školním roce 2017/2018
je v Boršicích přihlášeno celkem 29 děti,
z celkového počtu 31 děti ve škole.
Z toho vyplývá,
že do náboženství chodí 93,5% děti, které jsou v naší škole.
V školním roce 2016/2017 bylo v Boršicích v náboženství 27 děti.

10. Ministranti

Tady v Boršicích máme v současné době 26 ministrantů.
V roce 2016 bylo tady v Boršicích 19 ministrantů.
Pro srovnání na Suchově jsou 3 ministranti.
Na Nové Lhotě je 13 ministrantů
a jeden se do služby ministranta teprve připravuje.

11. Schóla
V naší farnosti aktivně působí také schóla,
která nejen každý pátek doprovází zpěv na dětských bohoslužbách
ale také pravidelně zpívá na mších sv. o víkendech a svátcích.
Schólu v naši farnosti vedou Irena Nemravová a Simona Motyčková.
Postupně se však vedení scholy bude ujímat
Natálka Andrášková a Kristýna Zlomková.
Naše schóla má v současné době kolem 10 členů.

12. Úklid kostela
V roce 2009 byly po dlouhé době v naší farnosti
utvořené nové skupinky, které mají na starosti úklid kostela.
Těchto skupinek je v současné době celkem 18.
Z toho vyplývá, že na jednu skupinku připadá
maximálně třikrát do roka úklid kostela.

13. Kostelníci
Náš kostel má 3 kostelníky:
pana Josefa Bulína, pana Antonína Hrabala a pana Josefa Slaníka.
Na Suchově je jen jeden nebo spíše jedna kostelnice.
Na Nové Lhotě je také jedna.

14. Poutě
V roce 2017 se farníci naších farnosti zúčastnili
pouze třech společných pouti:
– v sobotu 01. dubna na Velehrad
v rámci poutě uherskohradišťského děkanátu
za obnovu našich rodin a za nová kněžská a řeholní povolání
(na autobus bylo přihlášených celkem 32 lidí);
– v sobotu 06. května do Olomouce
v rámci diecézní poutě ke sv. Janu Sarkandrovi.
(na autobus bylo přihlášených celkem 23 lidí);
během této pouti bývá ve zvyku,
že v olomoucké katedrále otec arcibiskup
vyznamenává farníky z různých farností za jejich službu pro farnost.
Loni bylo v Olomouci vyznamenaných, mezi jinými
i 6 farníků z naší farnosti.

Byli to:
pan Josef Bulín,
pani Ludmila Halíková,
pan Antonín Hrabal,
pani Anna Pomykalová,
pan Josef Slaník
a pan Jan Zemčík.

– v neděli 13. srpna do Staré Turé
(přihlášených bylo 12 lidí);

Co se týče pouti v letošním roce 2018
tak připravujeme opět pouze 3 společné poutě:
1. bude v sobotu 12. května na Velehrad
v rámci poutě uherskohradišťského děkanátu
za obnovu našich rodin a za nová kněžská a řeholní povolání.
2. bude v neděli 12. srpna do Staré Turé (SK).
3. bude v sobotu 25. srpna na Svatý Hostýn.

15. Internetové stránky farnosti
V říjnu roku 2016 jsme uvedli do provozu
společné webové stránky pro naše farnosti pod názvem:
„Farní stránky
katolického společenství v Boršicích u Blatnice, v Nové Lhotě a na Suchově“.
Práci s jejich vedením se ujala Anežka Kazíková z Nové Lhoty.
Adresa stránek je:
www.borsiceublatnice.farnost.cz
Na internetových stránkách farnosti
najdete každý týden aktuální rozpis bohoslužeb
s konkrétními úmysly jednotlivých mši svatých,
dále pak všechny ohlášky nebo oznamy farnosti,
krátké historické informace o našich farnostech
ale i rozpis služeb úklidu a lektorů,
včetně liturgických textů z následující neděle.
Nově také obsahují základní informace o svátostech v našich farnostech.
Jejich obsah se bude postupně doplňovat.

A teď pár čísel ze statistik našich webových stránek:
Od 20. března 2017 do konce roku
navštívilo webové stránky farnosti 7679 lidí.
Průměrná návštěvnost webových stránek je tedy 27 lidí za den.
Kolem svátků a společných zpovědí bývá návštěvnost vyšší
(například 25.12.2017 si zobrazilo webové stránky 79 lidí celkem 114 krát).

15. Poděkování
Upřímné poděkování vyjadřují teď kostelníkům, ministrantům, schóli, lektorům a členům farní rady za jejich službu a pomoc.
Na závěr vyjadřuji ještě upřímný Pán Bůh zaplať:
paní Andráškové za pečlivou práci s přípravou podkladů k účetnictví,
paní Halíkové za starostlivost o výzdobu kostela,
paní Němčíkové za dlouholetou službu praní kostelního prádla,
paní Evě Halíkové a Radku Dulovi za počítání peněz,
paní Mirce Pinkavové
za přípravu rozpisu služeb lektorů a služeb úklidu kostela,
a také za pomoc v práci při matričních záležitostech,
všem, kteří pravidelně v sobotu uklízí náš kostel,
také těm, kteří jen příležitostně nabídli svou pomoc.
V neposlední řadě Pán Bůh zaplať patří také celému vedení naší obce
s panem starostou Bohuslavem Vávrou v čele
nejen za podporu a spolupráci
ale i za veškerou pomoc po všech stránkách,
které se mi od něj dostalo.
Všem farníkům vyjadřuji poděkování za jakoukoliv pomoc,
přízeň a modlitbu.
V brzké době bude připraven
výkaz o hospodaření naši farnosti za rok 2017.

P. Norbert Wacław Nawrath