Přehled duchovních úkonů za rok 2020 Nová Lhota

Farnost Nová Lhota

1. Svátost křtu

Pokřtěných bylo celkem 6 děti (v roce 2019 – 9 děti):

z toho ale z Nové Lhoty byly 4 dětí,

a od jinud – 2.

V uvedeném údaji odkud byly pokřtěné osoby

se počítá současné trvalé bydliště pokřtěného.

Z celkového počtu 6 pokřtěných bylo:

5 děti ve věku do jednoho roku života,

1 dítě bylo starší než jeden rok.

Křestní dny v naších farnostech jsou vždy 1. víkendy sudých měsíců.

2. Svátost biřmování

Poslední biřmování bylo tady na Lhotkách v roce 2012.

Tehdy biřmování u nás uděloval

pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička.

Další biřmování mělo být loni v září v Boršicích.

Nicméně kvůli koronavirové epidemii bylo přesunuto na letošní rok 2021.

Přesné datum bude včas oznámeno.

Příprava na biřmování začala na začátku září roku 2019,

avšak na jaře loňského roku byla přerušena.

Pro informaci jen připomínám,

že svátost biřmování může přijmout katolický křesťan

v jakémkoli věku (dolní hranice je zhruba 15 let, horní neexistuje). 

Také připomínám, že úkol kmotra, ať u svátosti křtu nebo u biřmování,

může plnit jen ten, kdo již sám byl biřmovaný,

žije podle křesťanských zásad, ke kterým u sezdaných,

mezí jiné patří také církevně uzavřené manželství.

3. Svaté přijímání

Slavnost 1. svatého přijímání probíhala u nás v loňském roce (2020)

zcela mimořádným způsobem.

Kvůli pandemii koronaviru

a vládních omezení týkajících se počtu účastníků na bohoslužbách,

1. sv. přijímání proběhlo v naši farnosti ve dvou různých termínech.

Termíny jednotlivých slavnosti 1. svatého přijímání byly následující:

11. října – 2 děti,

15. října – 1 dítě.

Během těchto dvou termínů v roce 2020

přistoupily k 1. svatému přijímání celkem 3 děti.

Svatých přijímání se loni v naši farnosti podalo kolem 4 000,

(v roce 2019 to bylo 5 000).

Pro srovnání v Boršicích to bylo v loňském roce kolem 5 000

a na Suchově jenom 1 000.

4. Účast na bohoslužbách

Minulý rok se v našich farnostech konalo sčítání lidí na bohoslužbách.

Bylo to o víkendu 26./27. září.

Výsledky byly následující:

Boršice (sobota večer) – 109 lidí (v roce 2019 bylo 110),

Boršice (neděle ráno) – 60 lidí (v roce 2019 bylo 70),

celkem tedy pro srovnání s rokem 2019

bylo v roce 2020 v Boršicích na nedělních mších sv. o 11 lidí méně.

Suchov (neděle) – 69 lidí (v roce 2019 bylo 77).

Nová Lhota (neděle) 105 lidí (v roce 2019 bylo 122).

5. Lektoři

V roce 2008 jsme zavedli pravidelnou službu lektora

v našich kostelích.

V současné době máme tady na Nové Lhotě celkem 12 lektorů.

Na Suchově je 7 lektorů.

A v Boršicích jich mají minimálně 19.

6. Svátost manželství

V roce 2020 se v naši farnosti nekonala žádná svatba

(v r. 2019 byly 2 svatby).

Na Suchově vloni byly 2 svatby,

a v Boršicích byly také 2.

Příprava snoubenců v naší farnosti

je vždy zahájená v měsíci lednu každého roku.

Příprava probíhá na faře v Boršicích společně se všemi snoubenci,

kteří plánují v brzkém budoucnu uzavřít svátost manželství.

Navíc z rozhodnutí České biskupské konference

od roku 2014 je nutné,

aby snoubenci absolvovali ještě další přípravu na centrum pro rodinu.

Pro naši farnosti nejbližší centra pro rodinu jsou:

ve Veselí n./M., v Uherském Brodě nebo v Uherském Hradišti.

7. Návštěvy nemocných

V roce 2020 pravidelné návštěvy nemocných

si na Nové Lhotě vyžádalo 19 farníků (v r. 2019 to bylo 20).

Na Suchově si tyto návštěvy vyžádali loni 4 farníci

a v Boršicích 6.

Minulý rok se o víkendu 26./27. září

konaly v našich farnostech mimořádné bohoslužby

s udělováním svátosti pomazání nemocných.

Tuto svátost přijalo tehdy v našich farnostech

celkem 97 lidí (v r. 2019 to byli 102 lidé):

v Boršicích – 42 lidí (v r. 2019 to bylo 41 lidí),

na Suchově – 25 lidí (v r. 2019 to bylo 29 lidí),

a na Nové Lhotě – 30 lidí (v r. 2019 to bylo 32 lidí).

Svátostné pomazání nemocných se také uděluje dvakrát do roka

všem nemocným, které kněz pravidelně navštěvuje u nich doma.

Tuto svátost se uděluje před vánocemi a velikonocemi.

8. Zemřelí

Loni bylo v naší farnosti pohřbených celkem 12 farníků:

(v r. 2019 jich bylo 9).

Z těch 12 pohřbených v roce 2020 bylo 8 zaopatřených,

4 byli nezaopatření.

(v r. 2019 na 9 pohřbených bylo 6 nezaopatřených).

Pro srovnání v Boršicích bylo loni pohřbených 15 lidí

a na Suchově 5.

9. Náboženství

Do náboženství ve školním roce 2020/2021

je na Lhotkách přihlášeno celkem 12 děti,

z celkového počtu 15 děti ve škole.

Z toho vyplývá, že do náboženství chodí 80% děti, které jsou v naší škole.

V školním roce 2019/2020

bylo na Lhotkách v náboženství 14 děti.

Je nutné podotknout, že kvůli koronavirové pandemii a uzavření škol

je vyučování náboženství v školním roce 2020/2021 velmi omezené.

10. Ministranti

Tady na Lhotkách máme v současné době 14 ministrantů.

Pro srovnání v Boršicích bylo vloni 18 ministrantů

a na Suchově byli jenom 2 ministranti.

11. Schóla

Schóla tady na Lhotkách vznikla v roce 2012.

Zpěvem a hrou na nástroje doprovázela bohoslužby,

a to jak na dětských mších svatých, tak i v neděli.

V současné době však kvůli mateřským povinnostem některých členek

a malým zájmem mezi naší mládeži do schóly vstoupit,

schóla již v našem kostele zpívá jen sporadicky.

Moc bych si přál, aby až to dovolí protiepidemická opatření

se schóla v naši farnosti opět obnovila.

12. Kostelníci

Dlouhé roky náš kostel měl jen jednoho řádného kostelníka

nebo spíše jednu kostelnici pani Marii Okénkovou.

Příležitostně vypomáhal v zákristii také pan Pavel Bajko.

Bohužel paní Marie Okénková na podzim roku 2019 zemřela.

Ale díky Bohu náš kostel nezůstal bez kostelníka.

Do služby v zákristii našeho kostela se obětavě zapojila paní Marie Rumíšková

a její syn, pan Michal Rumíšek.

a snad v brzké době přibude ještě jeden.

Na Suchově je jedna kostelnice.

A v Boršicích jsou 3 kostelníci.

13. Poutě

V roce 2020 kvůli koronavirové pandemii

naše farnost neorganizovala žádnou pouť.

14. Internetové stránky farnosti

V říjnu roku 2016 jsme uvedli do provozu

společné webové stránky pro naše farnosti pod názvem:

„Farní stránky

katolického společenství v Boršicích u Blatnice, v Nové Lhotě a na Suchově“.

Práci s jejich vedením se ujala Anežka Kazíková z Nové Lhoty.

Adresa stránek je:

www.borsiceublatnice.farnost.cz

Na internetových stránkách farnosti

najdete každý týden aktuální rozpis bohoslužeb

s konkrétními úmysly jednotlivých mši svatých,

dále pak všechny ohlášky nebo oznamy farnosti,

krátké historické informace o našich farnostech

ale i rozpis služeb úklidu a lektorů,

včetně liturgických textů z následující neděle.

Jejich obsah se postupně doplňuje.

15. Poděkování

Upřímné poděkování vyjadřují teď paní Marií Rumíškové,

která nabídla svou službu v zákristii,

a po paní Okénkové převzala mnoho práce kolem našeho kostela,

stará se o výzdobu kostela, počítání peněz,

a praní kostelního prádla.

Pán Bůh zaplať také panu Michalu Rumíškovi za vedení ministrantů

a také za pomoc v zákristii a v různých pracích kolem kostela.

Pán Bůh zaplať naším ministrantům, lektorům

a členům farní rady za jejich službu a pomoc.

Upřímný Pán Bůh zaplať vyjadřují také:

paní varhanici Ludmile Mikeskové, zpěvákům a schóle,

Anežce Kazíkové za její práci s vedením farních internetových stránek,

ženám, které vzorně pečuji o farní nástěnku v kostele

všem, kteří pravidelně uklízí náš kostel,

a také těm, kteří jen příležitostně nabídli svou pomoc.

A v neposlední řadě Pán Bůh zaplať patří celému vedení naší obce

s panem starostou Antonínem Okénkou v čele

za podporu a krásnou spolupráci po všech stránkách.

Všem farníkům vyjadřuji poděkování za jakoukoliv pomoc,

přízeň a modlitbu.

V brzké době bude připraven

výkaz o hospodaření farnosti za rok 2020.

P. Norbert W. Nawrath

Přehled duchovních úkonů za rok 2020 Suchov

Přehled duchovních úkonů za rok 2020

Farnost Boršice u Blatnice

Obce: Suchov a Boršice u Blatnice

1. Svátost křtu

Pokřtěných bylo celkem 10 osob (v roce 2019 – 9 osob):

z toho ze Suchova byly 2 dětí,

z Boršic – 5,

od jinud – 3 dětí.

V uvedeném údaji odkud byly pokřtěné osoby

se počítá současné trvalé bydliště pokřtěného.

Z celkového počtu 10 pokřtěných

byly všechny děti ve věku do jednoho roku života.

Křestní dny v našich farnostech jsou vždy 1. víkendy sudých měsíců.

2. Svátost biřmování

Poslední biřmování bylo v naší farnosti 5. září roku 2015.

Biřmování se v ten den konalo v kapli sv. Lukáše na Suchově.

Celkem bylo biřmovaných 16 osob.

Biřmování tehdy uděloval olomoucký pomocný biskup

Mons. Josef Hrdlička.

Další biřmování mělo být loni v září v Boršicích.

Nicméně kvůli koronavirové epidemii bylo přesunuto na letošní rok 2021.

Přesné datum bude včas oznámeno.

Příprava na biřmování začala na začátku září roku 2019,

avšak na jaře loňského roku byla přerušena.

Pro informaci jen připomínám,

že svátost biřmování může přijmout katolický křesťan

v jakémkoli věku (dolní hranice je zhruba 15 let, horní neexistuje). 

Také připomínám, že úkol kmotra, ať u svátosti křtu nebo u biřmování,

může plnit jen ten, kdo již sám byl biřmovaný,

žije podle křesťanských zásad, ke kterým u sezdaných,

mezí jiné patří také církevně uzavřené manželství.

3. Svaté přijímání

Slavnost 1. svatého přijímání probíhala u nás v loňském roce (2020)

zcela mimořádným způsobem.

Kvůli pandemii koronaviru

a vládních omezení týkajících se počtu účastníků na bohoslužbách,

1. sv. přijímání proběhlo v Boršicích v různých termínech,

většinou během mimořádných, rodinných mši svatých.

Termíny jednotlivých slavnosti 1. svatého přijímání byly následující:

10. října – 2 děti,

12. října – 2 děti,

13. října – 1 dítě,

16. října – 1 dítě,

19. října – 1 dítě,

21. listopadu – 1 dítě,

23. listopadu – 1 dítě,

27. listopadu – 1 dítě,

28. listopadu – 1 dítě,

05. prosince 1 – dítě.

Během tedy 10 různých termínů v roce 2020

přistoupilo k 1. svatému přijímání celkem 12 děti.

Svatých přijímání se loni v naší farnosti

(Boršice a Suchov dohromady) podalo kolem 6 000,

(v roce 2019 to bylo 13 000).

V Boršicích se loni podalo kolem 5 000 svatých přijímání

(v roce 2019 to bylo 9 000),

a na Suchově se loni podalo kolem 1 000 svatých přijímání

(v roce 2019 to bylo 4 000).

4. Účast na bohoslužbách

Minulý rok se v našich farnostech konalo sčítání lidí na bohoslužbách.

Bylo to o víkendu 26./27. září.

Výsledky byly následující:

Boršice (sobota večer) – 109 lidí (v roce 2019 bylo 110),

Boršice (neděle ráno) – 60 lidí (v roce 2019 bylo 70),

celkem tedy pro srovnání s rokem 2019

bylo v roce 2020 v Boršicích na nedělních mších sv. o 11 lidí méně.

Suchov (neděle) – 69 lidí (v roce 2019 bylo 77).

Nová Lhota (neděle) 105 lidí (v roce 2019 bylo 122).

5. Lektoři

V roce 2008 jsme zavedli pravidelnou službu lektora

v našich kostelích.

V současné době máme tady na Suchově celkem 7 lektorů.

V Boršicích mají minimálně 19 lektorů.

A na Lhotkách je 12 lektorů.

6. Svátost manželství

V roce 2020 se v naší farnosti konaly 4 svatby.

2 svatby byly v Boršicích a 2 na Suchově.

(v r. 2019 bylo v naší farnosti celkem 9 svateb;

4 svatby byly v Boršicích a 5 na Suchově).

Příprava snoubenců v naší farnosti

je vždy zahájená v měsíci lednu každého roku.

Příprava probíhá na faře společně se všemi snoubenci,

kteří plánují v brzkém budoucnu uzavřít svátost manželství.

Navíc z rozhodnutí České biskupské konference od roku 2014 je nutné,

aby snoubenci absolvovali ještě další přípravu na centrum pro rodinu.

Pro naši farnosti nejbližší centra pro rodinu jsou:

ve Veselí n./M., v Uherském Brodě nebo v Uherském Hradišti.

7. Návštěvy nemocných

V roce 2020 pravidelné návštěvy nemocných

si na Suchově vyžádali 4 farníci, (v roce 2019 to bylo 5 farníků).

v Boršicích si tyto návštěvy loni vyžádalo 6 farníků

a na Nové Lhotě – 19.

Minulý rok se o víkendu 26./27. září

konaly v našich farnostech mimořádné bohoslužby

s udělováním svátosti pomazání nemocných.

Tuto svátost přijalo tehdy v našich farnostech

celkem 97 lidí (v r. 2019 to byli 102 lidé):

v Boršicích – 42 lidí (v r. 2019 to bylo 41 lidí),

na Suchově – 25 lidí (v r. 2019 to bylo 29 lidí),

a na Nové Lhotě – 30 lidí (v r. 2019 to bylo 32 lidí).

Svátostné pomazání nemocných se také uděluje dvakrát do roka

všem nemocným, které kněz pravidelně navštěvuje u nich doma.

Tuto svátost se uděluje před vánocemi a velikonocemi.

8. Zemřelí

Pohřbených v naší farnosti bylo loni celkem 20 farníků:

z toho na Suchově 5 a v Boršicích 15

(v r. 2019 jich bylo pohřbených celkem 7).

Z těch 20 pohřbených v roce 2020 bylo jen 7 zaopatřených,

13 bylo nezaopatřených.

(v r. 2019 na 7 pohřbených byli 4 nezaopatření).

9. Náboženství

Do náboženství ve školním roce 2020/2021

je v Boršicích přihlášených celkem 22 děti,

z celkového počtu 29 děti ve škole.

Z toho vyplývá,

že do náboženství chodí 76% děti, které jsou v tom roce v naší škole.

V školním roce 2019/2020 bylo v Boršicích v náboženství 23 děti,

z celkového počtu 29 děti ve škole.

Je nutné podotknout, že kvůli koronavirové pandemii a uzavření škol

je vyučování náboženství v školním roce 2020/2021 velmi omezené.

Kolik děti ze Suchova chodí do náboženství v Blatnici, nemám přehled.

10. Ministranti

V roce 2020 bylo v Boršicích 18 ministrantů.

V roce 2019 to bylo také 18.

Pro srovnání na Suchově byli 2 ministranti.

Na Nové Lhotě bylo 14 ministrantů.

Škoda, že tady na Suchově je tak malý zájem o tuto službu u oltáře.

11. Schóla

Suchovská schola vznikla při zdejší kapli v roce 2014.

Scholu zde obětavě vede naše varhanice Jitka Pinkavová.

Je nutno poznamenat,

že tuto schólu tvoří naši dospělí farníci, včetně muže,

a že pravidelně zpívají

nejen na nedělních mších sv., o svátcích a na pohřbech

ale dokonce i ve všední dny.

A v případě potřeby pomáhají také v Boršicích.

Patří jim za to upřímný Pán Bůh zaplať.

Schóla v Boršicích je od roku 2019 faktický v troskách.

12. Kostelníci

Náš kostel má jednoho kostelníka nebo spíše kostelnici,

pani Annu Nezvalovou.

V Boršicích mají 3 kostelníky.

Na Nové Lhotě jsou již také 3 kostelníci

a snad v brzké době přibude ještě jeden.

13. Poutě

V roce 2020 kvůli koronavirové pandemii

naše farnost neorganizovala žádnou pouť.

14. Internetové stránky farnosti

V říjnu roku 2016 jsme uvedli do provozu

společné webové stránky pro naše farnosti pod názvem:

„Farní stránky

katolického společenství v Boršicích u Blatnice, v Nové Lhotě a na Suchově“.

Práci s jejich vedením se ujala Anežka Kazíková z Nové Lhoty.

Adresa stránek je:

www.borsiceublatnice.farnost.cz

Na internetových stránkách farnosti

najdete každý týden aktuální rozpis bohoslužeb

s konkrétními úmysly jednotlivých mši svatých,

dále pak všechny ohlášky nebo oznamy farnosti,

krátké historické informace o našich farnostech

ale i rozpis služeb úklidu a lektorů,

včetně liturgických textů z následující neděle.

Jejich obsah se postupně doplňuje.

15. Poděkování

Upřímné poděkování vyjadřují teď pani Nezvalové,

která po svém manželovi převzala službu kostelníka v našem kostele,

ministrantům, lektorům a členům farní rady za jejich službu a pomoc.

Na závěr vyjadřuji ještě upřímný Pán Bůh zaplať:

varhaníci Jitce Pinkavové, schóli,

panu Vlastimilu Hlaváčkovi s manželkou

za zorganizování Mikuláše a tříkrálového vystoupení

všem, kdo se starají o výzdobu kostela,

kdo počítají peníze, všem, kteří pravidelně uklízí naši kapli,

také těm, kteří jen příležitostně nabídli svou pomoc,

vedení naší obce s panem starostou Petrem Horňákem v čele

za krásnou spolupráci.

A v neposlední řadě Pán Bůh zaplať patří

panu Janu Zemčíkovi, za veškerou pomoc a podporu.

Všem farníkům vyjadřuji poděkování za jakoukoliv pomoc,

přízeň a modlitbu.

V brzké době bude připraven

výkaz o hospodaření farnosti za rok 2020.

P. Norbert Wacław Nawrath

Přehled duchovních úkonů za rok 2020 Boršice u Blatnice

Farnost Boršice u Blatnice

Obce: Boršice u Blatnice a Suchov

1. Svátost křtu

Pokřtěných bylo celkem 10 osob (v roce 2019 – 9 osob):

z toho z Boršic bylo 5 dětí,

ze Suchova – 2,

od jinud – 3 dětí.

V uvedeném údaji odkud byly pokřtěné osoby

se počítá současné trvalé bydliště pokřtěného.

Z celkového počtu 10 pokřtěných

byly všechny děti ve věku do jednoho roku života.

Křestní dny v našich farnostech jsou vždy 1. víkendy sudých měsíců.

2. Svátost biřmování

Poslední biřmování bylo v naší farnosti 5. září roku 2015.

Biřmování se v ten den konalo v kapli sv. Lukáše na Suchově.

Celkem bylo biřmovaných 16 osob.

Biřmování tehdy uděloval olomoucký pomocný biskup

Mons. Josef Hrdlička.

Další biřmování mělo být loni v září v Boršicích.

Nicméně kvůli koronavirové epidemii bylo přesunuto na letošní rok 2021.

Přesné datum bude včas oznámeno.

Příprava na biřmování začala na začátku září roku 2019,

avšak na jaře loňského roku byla přerušena.

Pro informaci jen připomínám,

že svátost biřmování může přijmout katolický křesťan

v jakémkoli věku (dolní hranice je zhruba 15 let, horní neexistuje). 

Také připomínám, že úkol kmotra, ať u svátosti křtu nebo u biřmování,

může plnit jen ten, kdo již sám byl biřmovaný,

žije podle křesťanských zásad, ke kterým u sezdaných,

mezí jiné patří také církevně uzavřené manželství.

3. Svaté přijímání

Slavnost 1. svatého přijímání probíhala u nás v loňském roce (2020)

zcela mimořádným způsobem.

Kvůli pandemii koronaviru

a vládních omezení týkajících se počtu účastníků na bohoslužbách,

1. sv. přijímání proběhlo v naši farnosti v různých termínech,

většinou během mimořádných, rodinných mši svatých.

Termíny jednotlivých slavnosti 1. svatého přijímání byly následující:

10. října – 2 děti,

12. října – 2 děti,

13. října – 1 dítě,

16. října – 1 dítě,

19. října – 1 dítě,

21. listopadu – 1 dítě,

23. listopadu – 1 dítě,

27. listopadu – 1 dítě,

28. listopadu – 1 dítě,

05. prosince 1 – dítě.

Během tedy 10 různých termínů v roce 2020

přistoupilo k 1. svatému přijímání celkem 12 děti.

Svatých přijímání se loni v naší farnosti

(Boršice a Suchov dohromady) podalo kolem 6 000,

(v roce 2019 to bylo 13 000).

V Boršicích se loni podalo kolem 5 000 svatých přijímání

(v roce 2019 to bylo 9 000),

a na Suchově se loni podalo kolem 1 000 svatých přijímání

(v roce 2019 to bylo 4 000).

4. Účast na bohoslužbách

Minulý rok se v našich farnostech konalo sčítání lidí na bohoslužbách.

Bylo to o víkendu 26./27. září.

Výsledky byly následující:

Boršice (sobota večer) – 109 lidí (v roce 2019 bylo 110),

Boršice (neděle ráno) – 60 lidí (v roce 2019 bylo 70),

celkem tedy pro srovnání s rokem 2019

bylo v roce 2020 v Boršicích na nedělních mších sv. o 11 lidí méně.

Suchov (neděle) – 69 lidí (v roce 2019 bylo 77).

Nová Lhota (neděle) 105 lidí (v roce 2019 bylo 122).

5. Lektoři

V roce 2008 jsme zavedli pravidelnou službu lektora

v našich kostelích.

V současné době máme v Boršicích minimálně 19 lektorů.

Na Suchově je 7 lektorů.

Na Nové Lhotě je 12 lektorů.

Bylo by dobré, kdyby řady lektorů doplnilo víc mužů,

zvláště tady v Boršicích!

6. Svátost manželství

V roce 2020 se v naší farnosti konaly 4 svatby.

2 svatby byly v Boršicích a 2 na Suchově.

(v r. 2019 bylo v naší farnosti celkem 9 svateb;

4 svatby byly v Boršicích a 5 na Suchově).

Příprava snoubenců v naší farnosti

je vždy zahájená v měsíci lednu každého roku.

Příprava probíhá na faře společně se všemi snoubenci,

kteří plánují v brzkém budoucnu uzavřít svátost manželství.

Navíc z rozhodnutí České biskupské konference od roku 2014 je nutné,

aby snoubenci absolvovali ještě další přípravu na centrum pro rodinu.

Pro naši farnosti nejbližší centra pro rodinu jsou:

ve Veselí n./M., v Uherském Brodě nebo v Uherském Hradišti.

7. Návštěvy nemocných

V roce 2020 pravidelné návštěvy nemocných

si v Boršicích vyžádalo 6 farníků (v r. 2019 to bylo 5).

Na Suchově si tyto návštěvy vyžádali loni 4 farníci

a na Nové Lhotě 19.

Minulý rok se o víkendu 26./27. září

konaly v našich farnostech mimořádné bohoslužby

s udělováním svátosti pomazání nemocných.

Tuto svátost přijalo tehdy v našich farnostech

celkem 97 lidí (v r. 2019 to byli 102 lidé):

v Boršicích – 42 lidí (v r. 2019 to bylo 41 lidí),

na Suchově – 25 lidí (v r. 2019 to bylo 29 lidí),

a na Nové Lhotě – 30 lidí (v r. 2019 to bylo 32 lidí).

Svátostné pomazání nemocných se také uděluje dvakrát do roka

všem nemocným, které kněz pravidelně navštěvuje u nich doma.

Tuto svátost se uděluje před vánocemi a velikonocemi.

8. Zemřelí

Pohřbených v naší farnosti bylo loni celkem 20 farníků:

z toho v Boršicích bylo 15, a na Suchově 5

(v r. 2019 jich bylo pohřbených celkem 7).

Z těch 20 pohřbených v roce 2020 bylo jen 7 zaopatřených,

13 bylo nezaopatřených.

(v r. 2019 na 7 pohřbených byli 4 nezaopatření).

9. Náboženství

Do náboženství ve školním roce 2020/2021

je v Boršicích přihlášených celkem 22 děti,

z celkového počtu 29 děti ve škole.

Z toho vyplývá,

že do náboženství chodí 76% děti, které jsou v tom roce v naší škole.

V školním roce 2019/2020 bylo v Boršicích v náboženství 23 děti,

z celkového počtu 29 děti ve škole.

Je nutné podotknout, že kvůli koronavirové pandemii a uzavření škol

je vyučování náboženství v školním roce 2020/2021 velmi omezené.

10. Ministranti

V roce 2020 bylo tady v Boršicích 18 ministrantů.

V roce 2019 to bylo také 18.

Bohužel ale někdy to v našem kostele vypadá tak,

jako bychom ministrantů neměli vůbec.

Pro srovnání na Suchově byli 2 ministranti.

Na Nové Lhotě bylo 14 ministrantů.

11. Schóla

Od roku 2019 je schóla tady v Boršicích faktický v troskách.

To, co ještě před pár léty bylo u nás samozřejmosti,

tzn. že schóla doprovází zpěv nejenom na dětských bohoslužbách v pátky

ale také pravidelně zpívá na mších sv. o víkendech a svátcích

je již dnes minulosti.

A to nejen kvůli koronavirové pandemii.

Moc bych si přál, aby až to dovolí protiepidemická opatření

se schóla v naši farnosti opět obnovila.

12. Úklid kostela

Od roku 2009 v naší farnosti fungují skupinky žen,

které mají na starosti úklid kostela.

Těchto skupinek je v současné době celkem 18.

Z toho vyplývá, že na jednu skupinku připadá

maximálně třikrát do roka úklid kostela.

13. Kostelníci

Náš kostel má 3 kostelníky:

pana Josefa Bulína, pana Antonína Hrabala a pana Josefa Slaníka.

Na Suchově je jen jeden nebo spíše jedna kostelnice.

Na Nové Lhotě jsou již také 3 kostelníci

a snad v brzké době přibude ještě jeden.

14. Poutě

V roce 2020 kvůli koronavirové pandemii

naše farnost neorganizovala žádnou pouť.

15. Internetové stránky farnosti

V říjnu roku 2016 jsme uvedli do provozu

společné webové stránky pro naše farnosti pod názvem:

„Farní stránky

katolického společenství v Boršicích u Blatnice, v Nové Lhotě a na Suchově“.

Práci s jejich vedením se ujala Anežka Kazíková z Nové Lhoty.

Adresa stránek je:

www.borsiceublatnice.farnost.cz

Na internetových stránkách farnosti

najdete každý týden aktuální rozpis bohoslužeb

s konkrétními úmysly jednotlivých mši svatých,

dále pak všechny ohlášky nebo oznamy farnosti,

krátké historické informace o našich farnostech

ale i rozpis služeb úklidu a lektorů,

včetně liturgických textů z následující neděle.

Jejich obsah se postupně doplňuje.

16. Poděkování

Upřímné poděkování vyjadřují teď kostelníkům, ministrantům, schóli, lektorům a členům farní rady za jejich službu a pomoc.

Na závěr vyjadřuji ještě upřímný Pán Bůh zaplať:

paní Andráškové za pečlivou práci s přípravou podkladů k účetnictví,

paní Halíkové za starostlivost o výzdobu kostela,

paní Němčíkové za dlouholetou službu praní kostelního prádla,

paní Evě Halíkové a Radku Dulovi za počítání peněz,

paní Mirce Pinkavové

za přípravu rozpisu služeb lektorů a služeb úklidu kostela,

a také za pomoc v práci při matričních záležitostech,

všem, kteří pravidelně v sobotu uklízí náš kostel,

také těm, kteří jen příležitostně nabídli svou pomoc.

V neposlední řadě Pán Bůh zaplať patří také

všem zaměstnancům naší obce, jejímu vedení,

s panem starostou Bohuslavem Vávrou v čele

nejen za podporu a spolupráci

ale i za veškerou pomoc po všech stránkách,

které se mi od nich dostalo.

Všem farníkům vyjadřuji poděkování za jakoukoliv pomoc,

přízeň a modlitbu.

V brzké době bude připraven

výkaz o hospodaření naši farnosti za rok 2020.

P. Norbert Wacław Nawrath

Nedělní liturgické texty

Nedělní liturgické texty na 16.5.2021
7. neděle velikonoèní

1. ČTENÍ Sk 1, 15-17. 20-26

Je nutné, aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání.

Čtení ze Skutků apoštolů.

   Petr se postavil před bratry – bylo tam shromážděno na sto dvacet lidí – a řekl:

   "Bratři, muselo se splnit to, co v Písmě předpověděl Duch svatý skrze Davida o Jidášovi, který se stal vůdcem těch, kdo zatkli Ježíše: Počítal se k nám a měl účast na této naší službě. Stojí totiž v knize Žalmů: 'Ať jeho dům zpustne, nikdo ať v něm nebydlí' a 'jeho úřad ať dostane jiný'. Je tedy nutné, aby některý z těch mužů, kteří s námi chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi žil, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat, aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání."

   Vybrali tedy dva: Josefa, kterému se říkalo Barsabáš příjmení měl Justus – a Matěje. A takto se modlili: "Pane, ty znáš srdce všech. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby přejal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš zrádně opustil, aby odešel na místo, kam patřil." Losovali tedy, a los padl na Matěje. Byl proto přibrán k jedenácti apoštolům.

Žl 103 (102), 1-2. 11-12. 19-20ab Odp.: 19a

Odp.: Hospodin si zřídil na nebi trůn. nebo: Aleluja.

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

Odp.

Jak vysoko je nebe nad zemí,
tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí. Jak vzdálen je východ od západu,
tak vzdaluje od nás naše nepravosti.

Odp.

Hospodin si zřídil na nebi trůn a všechno řídí jeho vláda.
Velebte Hospodina, všichni jeho andělé, mocní silou, dbalí jeho rozkazů.

Odp.

2. ČTENÍ 1 Jan 4, 11-16

Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

   Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho Ducha.

    My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám, a uvěřili jsme v ni. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.

EVANGELIUM Jan 17, 11b-19

Aby byli jedno jako my.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se:

   "Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je, a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo.

   Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je ochránil od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.

    Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě."


Zdroj: www.katolik.cz

List otce arcibiskupa všem farnostem 22.10.2020

Drazí bratři,

současná pandemická opatření znamenají, že je možné, aby na veřejné bohoslužbě byl pouze celebrant + max. 1 osoba (+ ti, kteří zajištují bohoslužbu a její přenos). Jde o dočasné, avšak maximální omezení kontaktů mezi lidmi. Toto se netýká bohoslužeb uzavřených skupin lidí (klášterní komunity, mše na biskupstvích apod.). Pohřby a svatby mají dovolený počet účastníků 10. Všude je třeba jednat bez úzkostlivosti, ale zodpovědně a se zdravým rozumem minimalizovat riziko nákazy.

Většina lidí tedy nemůže na mši svatou. Buďme však lidem nablízku, buďme k dispozici pro individuální duchovní péči, mějme otevřené kostely pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a buďme k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům. Zvěme je k prožití jedné hodiny týdně v adoraci, která je v každém kostele pro jednotlivce stále možná. Dokážete-li věřící oslovit, můžete se sjednotit v modlitbě růžence večer v 8 hodin a budou-li to lidé vědět, klidně je zvěte k růženci vyzváněním zvonu ve 20 hodin. Bůh nám nabízí čas intenzivní duchovní obnovy. Svatý papež Jan Pavel II. často opakoval „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem. Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Jak dlouho bude situace trvat, nevíme. Zatímní omezení zahrnuje i slavnost Všech svatých a památku věrných zemřelých. Je tedy jasné, že společné dušičkové pobožnosti se konat nebudou. Návštěvy hřbitovů však zakázány nejsou, ba můžeme na ně vztáhnout dovolené návštěvy parků a přírody. Je však třeba i tady dodržet maximální počet lidí na společné vycházce: dva – kromě rodiny. Menší akce plánované na Advent zatím není třeba rušit.

+Jan Graubner

6. neděle velikonoční – neděle modliteb za pronásledované křesťany

Blíží se 6. neděle velikonoční (17.5.), která bude v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany.

Křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou a útlak stále roste. Ze zemí vedených marxistickou ideologií přicházejí špatné zprávy. Ve více než miliardové Číně jsou podle pozorovatelů represe nejhorší od doby „kulturní revoluce“. Hlavním zdrojem současného útlaku je ale náboženský fundamentalismus, především islámský. Počet útoků na křesťany roste také v hinduistické Indii a buddhistické Barmě nebo na Srí Lance.
Zvláště tragická je situace křesťanů v zemích Středního východu. S velkou starostí sledujeme osud křesťanů v oblastech, kde křesťanství vzniklo a kde starobylým křesťanským církvím hrozí zánik. Charakter genocidy má pak protikřesťanský teror v Nigérii, kde se křesťané stali lovnou zvěří pro muslimské fulbské pastevce a džihádisty z teroristické organizace Boko Haram.

Nejdůležitější lidské právo
Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských práv, protože přímo souvisí s věčným osudem člověka, se smyslem života v čase a věčnosti. Náboženská svoboda znamená, že každý člověk může svobodně vykonávat, hlásat a také měnit svou víru, aniž by mu v tom bránila společnost a stát. Toto právo je vlastní každému člověku ve smyslu přirozeného práva, a je tedy založené na přirozené důstojnosti každého jednotlivce. Náboženská svoboda není závislá na názorech a rozhodnutí druhých, ani na mínění většiny, státu nebo většinového náboženství. Tento velkorysý koncept náboženské svobody nám poskytuje měřítko pro posuzování diskriminace a pronásledování křesťanů nejen v muslimských zemích, ale bohužel stále více i v buddhistických a hinduistických systémech. Situace menšin, jako jsou Židé a křesťané, je v různých muslimských zemích velmi různá. Je ale možné učinit obecné prohlášení: téměř v žádné zemi s muslimskou většinou není náboženská svoboda plně zaručena a realizována. Pod tlak se dostávají křesťané i na Západě. Jejich názory a postoje překáží stále silnější sekularizaci i islamizaci.

Nezájem veřejného mínění

Je příznačné pro sekularizovaného „ducha doby“, že utrpení a svědectví křesťanů, jakkoliv velké a zřetelné, není v centru pozornosti veřejnosti. V době, která se považuje za moderní, osvícenou a progresívní, máme povinnost být na straně lidí, kteří jsou za svou víru, šikanováni, biti, mučeni a vražděni. Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v prvním listu apoštola Pavla Korintským – „Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny“ (12.26). V praktické rovině jsou křesťané často jediní, kdo mohou pomoci. Buďme proto s pronásledovanými křesťany v modlitbách alespoň o 6. neděli velikonoční!

Monika Kahancová
výkonná ředitelka CSI ČS

Pozn.: V našich farnostech se sbírka na pronásledované křesťany bude konat následující neděli 24.5.2020.