Oznamy farnosti v Nové Lhotě 18. února 2018

Dnes je zvláštní sbírka na potřeby našich kostelů.

Během postní doby bude v našem kostele
každý čtvrtek odpoledne v 17.30 hod.
pobožnost křížové cesty.
Navíc bude tato pobožnost v postní době
také každou neděli v 9.45 hod. přede mši sv.

Vzhledem k jarním prázdninám ve zlínském kraji
nebude tento týden dětská mše sv. v Boršicích
a také bezprostřední příprava děti na 1. sv. přijímání
a to jak v Boršicích tak na Lhotkách.
Dětská mše sv. na Lhotkách ve čtvrtek tento týden
bude beze změny.

Příští víkend bude zvláštní sbírka svatopetrský haléř.

Vzadu na stolečku pod kůrem
si můžete vyzvednout postní pokladničku.

Přehled duchovních úkonů za rok 2017

Farnost Nová Lhota

1. Svátost křtu
Pokřtěných bylo celkem 5 děti (v roce 2016 – 6 děti):
z toho z Nové Lhoty byly 4 dětí,
a od jinud – 1 dítě dětí.
V uvedeném údaji odkud byly pokřtěné osoby
se počítá současné trvalé bydliště pokřtěného.
Z celkového počtu 5 pokřtěných děti
všechny byly ve věku do jednoho roku života.
Křestní dny v naších farnostech jsou vždy 1. víkendy sudých měsíců.

2. Svátost biřmování
Poslední biřmování bylo tady na Lhotkách v roce 2012.
Tehdy biřmování u nás uděloval
pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička.
Letos ani příští rok biřmování v žádné z naších farnosti neplánujeme.
Další biřmování přímo v jedné z naších farnosti
bude až v roce 2020.
To znamená, že příprava na biřmování by mohla začít
v průběhu roku 2019.
Pro informaci jen připomínám,
že svátost biřmování může přijmout katolický křesťan
v jakémkoli věku (dolní hranice je zhruba 15 let, horní neexistuje).
Také připomínám, že úkol kmotra může plnit jen ten,
kdo již byl biřmovaný,
žije podle křesťanských zásad, ke kterým mezí jiné u sezdaných
patří církevně uzavřené manželství.

3. Svaté přijímání
Vloni se na Lhotkách slavnost 1 sv. příjímání nekonala.
Letos u nás 1. sv. přijímání také neplánujeme.
Jinak ale v Boršicích se plánuje letos 1. sv. přijímání
na poslední květnovou neděli, tzn. 27. května.,
a tehdy by mohlo k 1. sv. přijímání přistoupit 14 děti,
11 děti z Boršic a 3 děti ze Lhotek.
Svatých přijímání se loni v naši farnosti podalo kolem 6 000,
(v roce 2016 to bylo 5 000).
Pro srovnání v Boršicích to bylo kolem 9 000 a na Suchově kolem 3 000.

4. Účast na bohoslužbách
Minulý rok se v našich farnostech konalo sčítání lidí na bohoslužbách.
Bylo to o víkendu 30.09./01.10.
Výsledky byly následující:
Boršice (sobota večer) – 104 lidí (v roce 2016 bylo 106),
Boršice (neděle ráno) – 87 lidí (v roce 2016 bylo 82),
celkem tedy pro srovnání s rokem 2016
bylo v roce 2017 v Boršicích na nedělních mších sv. o 3 lidí více.
Suchov (neděle) – 91 lidí (v roce 2016 bylo 79).
Nová Lhota (neděle) 115 lidí (v roce 2016 bylo 123).

5. Lektoři
V roce 2008 jsme zavedli pravidelnou službu lektora
v našich kostelích.
V současné době máme tady na Nové Lhotě celkem 7 lektorů
(dalších 5 se zaučuje).
Na Suchově je také 7 lektorů.
A v Boršicích jich mají minimálně 19.
Minulý rok v dubnu a květnu se v Uherském Hradišti
konal lektorský kurz, kterého se zúčastnilo celkem 17 našich farníků:
3 byli z Boršic, 4 ze Suchova a 10 ze Lhotek.
Bylo by dobré, kdyby řady lektorů tady na Lhotkách
doplnilo víc mužů!

6. Svátost manželství
V roce 2017 se v naši farnosti konaly 3 svatby.
(v r. 2016 byla jen 1 svatba).
Na Suchově byly loni také 3 svatby,
a v Boršicích byly 2.
Pro zajímavost uvádím,
že nejvíc svateb v našem kostele od roku 1950 bylo:
v roce 1953 – tehdy bylo u nás 19 svateb.
Příprava snoubenců z naší farnosti
je vždy zahájená v měsíci lednu každého roku.
Příprava probíhá na faře v Boršicích společně se všemi snoubenci,
kteří plánují v brzkém budoucnu uzavřít svátost manželství.
Navíc z rozhodnutí České biskupské konference od roku 2014 je nutné,
aby snoubenci absolvovali ještě další přípravu na centrum pro rodinu.
Pro naši farnosti nejbližší centra pro rodinu jsou:
ve Veselí n./M., v Uherském Brodě nebo v Uherském Hradišti.

7. Návštěvy nemocných
V roce 2017 pravidelné návštěvy nemocných
si na Nové Lhotě vyžádalo 17 farníků (v r. 2016 to bylo 13).
Na Suchově si tyto návštěvy vyžádali loni 3 farníci
a v Boršicích 10.
Pravidelné měsíční návštěvy nemocných
probíhají v našich farnostech v následující dny:
ve čtvrtky před 1. pátkem od 9.00 hod. na Lhotkách,
a na 1. pátek od 9.00 hod. v Boršicích
a pak od 12.00 hod. na Suchově.
Minulý rok se o víkendu 30.09./01.10..
konaly v našich farnostech mimořádné bohoslužby
s udělováním svátosti pomazání nemocných.
Tuto svátost přijalo tehdy v našich farnostech
celkem 110 lidí (v r. 2016 to bylo 118 lidí):
v Boršicích – 47 lidí (v r. 2016 to bylo 50 lidí),
na Suchově – 29 lidí (v r. 2016 to bylo 29 lidí),
a na Nové Lhotě – 34 lidí (v r. 2016 to bylo 39 lidí).
Svátostné pomazání nemocných se také uděluje dvakrát do roka
všem nemocným, které kněz pravidelně navštěvuje u nich doma.
Tuto svátost se uděluje před vánocemi a velikonocemi.

8. Zemřelí

Loni bylo v naší farnosti pohřbených celkem 8 farníků:
(v r. 2016 jich bylo 11).
Z těch 8 pohřbených v roce 2017 bylo 5 nezaopatřených,
3 byli zaopatření.
(v r. 2016 na 11 pohřbených bylo 7 nezaopatřených).
Pro srovnání v Boršicích bylo loni pohřbených 6 lidí
a na Suchově 2.

9. Náboženství
Do náboženství ve školním roce 2017/2018
je na Nové Lhotě přihlášeno celkem 14 děti,
z celkového počtu 18 děti ve škole.
Z toho vyplývá, že do náboženství chodí 77,7% děti,
které jsou v naší škole.
V školním roce 2016/2017
bylo na Lhotkách v náboženství 13 děti.

10. Ministranti
Tady na Nové Lhotě máme v současné době 13 ministrantů.
a jeden se do služby ministranta teprve připravuje.
Pro srovnání v Boršicích je 26 ministrantů
a na Suchově jsou 3 ministranti.

11. Schóla
Schóla tady na Lhotkách vznikla v roce 2012.
Zpěvem a hrou na nástroje doprovází bohoslužby,
a to jak na dětských mších svatých, tak i v neděli.
Kromě toho se naše schóla také aktivně zapojuje
do adoraci Nejsvětější Svátosti nebo jiných pobožností během roku.
Schóla má v současné době kolem 10 členů a vede ji Anežka Kazíková.
Kromě toho máme zde také malou schólu dospělých.

12. Kostelníci
Náš kostel má jen jednoho řádného kostelníka
nebo spíše jednu kostelnici pani Marii Okénkovou.
Avšak v poslední době se do služby v zákristii obětavě také zapojil
Michal Rumíšek a jeho maminka paní Marie Rumíšková.
Na Suchově je jedna kostelnice.
A v Boršicích jsou 3 kostelníci.

13. Poutě
V roce 2017 se farníci naších farnosti zúčastnili
pouze třech společných pouti:
– v sobotu 01. dubna na Velehrad
v rámci poutě uherskohradišťského děkanátu
za obnovu našich rodin a za nová kněžská a řeholní povolání
(na autobus bylo přihlášených celkem 32 lidí);
– v sobotu 06. května do Olomouce
v rámci diecézní poutě ke sv. Janu Sarkandrovi.
(na autobus bylo přihlášených celkem 23 lidí);
– v neděli 13. srpna do Staré Turé
(přihlášených bylo 12 lidí);

Co se týče pouti v letošním roce 2018
tak připravujeme opět pouze 3 společné poutě:
1. bude v sobotu 12. května na Velehrad
v rámci poutě uherskohradišťského děkanátu
za obnovu našich rodin a za nová kněžská a řeholní povolání.
2. bude v neděli 12. srpna do Staré Turé (SK).
3. bude v sobotu 25. srpna na Svatý Hostýn.


14. Internetové stránky farnosti

V říjnu roku 2016 jsme uvedli do provozu
společné webové stránky pro naše farnosti pod názvem:
„Farní stránky
katolického společenství v Boršicích u Blatnice, v Nové Lhotě a na Suchově“.
Práci s jejich vedením se ujala Anežka Kazíková z Nové Lhoty.
Adresa stránek je:
www.borsiceublatnice.farnost.cz
Na internetových stránkách farnosti
najdete každý týden aktuální rozpis bohoslužeb
s konkrétními úmysly jednotlivých mši svatých,
dále pak všechny ohlášky nebo oznamy farnosti,
krátké historické informace o našich farnostech
ale i rozpis služeb úklidu a lektorů,
včetně liturgických textů z následující neděle.
Nově také obsahují základní informace o svátostech v našich farnostech.
Jejich obsah se bude postupně doplňovat.

A teď pár čísel ze statistik našich webových stránek:
Od 20. března 2017 do konce roku
navštívilo webové stránky farnosti 7679 lidí.
Průměrná návštěvnost webových stránek je tedy 27 lidí za den.
Kolem svátků a společných zpovědí bývá návštěvnost vyšší
(například 25.12.2017 si zobrazilo webové stránky 79 lidí celkem 114 krát).

15. Poděkování
Upřímné poděkování vyjadřují teď
paní Marii Okénkové, která se stará o výzdobu kostela,
počítání peněz,
za její pečlivou práci s přípravou podkladů k účetnictví,
a za praní kostelního prádla.
Pán Bůh zaplať patří také paní Marii Rumíškové,
která od jisté doby nabídla svou službu v zákristii,
Michalu Rumíškovi za vedení ministrantů a také za pomoc v zákristii.
Pán Bůh zaplať naším ministrantům, lektorům
a členům farní rady za jejich službu a pomoc.
Upřímný Pán Bůh zaplať vyjadřují také:
paní varhanici Ludmile Mikeskové, zpěvákům a schóle,
Anežce Kazíkové nejen za vedení schóly,
ale i za její práci s vedením farních internetových stránek,
ženám, které vzorně pečuji o farní nástěnku v kostele
všem, kteří pravidelně uklízí náš kostel,
a také těm, kteří jen příležitostně nabídli svou pomoc.
A v neposlední řadě Pán Bůh zaplať patří celému vedení naší obce
s panem starostou Antonínem Okénkou v čele
za podporu a krásnou spolupráci po všech stránkách.
Všem farníkům vyjadřuji poděkování za jakoukoliv pomoc,
přízeň a modlitbu.

V brzké době bude připraven
výkaz o hospodaření farnosti za rok 2017.

P. Norbert W. Nawrath